REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI
TELEPORAD MEDYCZNYCH

Niniejszy regulamin określa warunki i zasady korzystania z usługi teleporad medycznych w ISPL Katarzyna Rybaczek Ginekolog – Położnik 19-300 Ełk, ul. Tuwima 26 lok 1.

§1

Definicje

Regulamin – niniejszy Regulamin.

Świadczeniodawca – ISPL Katarzyna Rybaczek Ginekolog – Położnik 19-300 Ełk, ul. Tuwima 26 lok 1, wpisaną do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod numerem księgi rejestrowej 000000077800, NIP: 848-108-51-25, REGON: 790290635

Pacjent – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z usług oferowanych przez Świadczeniodawcę lub osoba niepełnoletnia lub posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, w której imieniu z usługi Teleporady korzysta jej przedstawiciel ustawowy.

Teleporada – konsultacja lekarska przeprowadzona przez zatrudnionego lub współpracującego ze Świadczeniodawcą lekarza w formie telekonferencji (przekazu audio), przeprowadzona na zlecenie     i rzecz Pacjenta, nie objęta finansowaniem ze środków publicznych, w zakresie opisanym w § 5 Regulaminu.

§2

Informacje ogólne

 1. Teleporady udzielane są przez Świadczeniodawcę zgodnie z niniejszym Regulaminem we wtorek, czwartek w godzinach 18.00 – 20.00 oraz w poniedziałek, piątek w godzinach 14:00 – 16:00.
 2. Rejestracja telefoniczna w celu skorzystania z Teleporady jest możliwa wtorek, czwartek w godzinach 10.00 – 19.00 oraz w poniedziałek, piątek w godzinach 10:00 – 16:00.
 3. Świadczeniodawca oświadcza, że treść rozmowy telefonicznej w związku z czynnością rejestracji Pacjenta lub identyfikacji Pacjenta przed Teleporadą nie jest nagrywana ani archiwizowana.
 4. Od momentu nawiązania połączenia z lekarzem treść Teleporady nie jest nagrywana, a lekarz świadczący poradę odnotowuje w indywidualnej dokumentacji medycznej Pacjenta wyłącznie niezbędne informacje przewidziane przepisami prawa.
 5. Pacjent przyjmuje do wiadomości, że w trakcie Teleporady może okazać się, że z uwagi na konkretny stan faktyczny konieczne jest wykonanie badania osobistego lub przeprowadzenie przez niego dodatkowych badań.
 6. W przypadku określonym w ust. 5 powyżej opłata za przeprowadzoną Teleporadę nie podlega zwrotowi.
 7. W ramach Teleporady Pacjent może wysłać do Świadczeniodawcy w formie elektronicznej kopię dokumentacji medycznej lub wyników badań na dedykowany adres e-mail ( katarzynarybaczek@interia.pl)  z zachowaniem technicznych środków ochrony danych.
 8. Pacjent oświadcza, że jest świadomy, że przesyłanie danych drogą elektroniczną wiąże się ryzykiem ich ujawnienia osobom nieuprawnionym. Pacjent powinien zadbać, aby urządzenie, z którego korzysta w celu komunikacji z Świadczeniodawcą posiadało aktualne oprogramowanie antywirusowe, a przekazywane pliki były zaszyfrowane i przesyłane na właściwy adres poczty elektronicznej Świadczeniodawcy.
 9. Pacjent, bez względu na fakt rezerwacji terminu Teleporady, w przypadku gwałtownego pogorszenia się stanu zdrowia lub samopoczucia, zobowiązany jest niezwłocznie udać się do najbliższej placówki medycznej lub skontaktować się z numerem alarmowym 112, w celu wezwania pogotowia ratunkowego.
 10. Pacjent ponosi wyłączną odpowiedzialność w przypadku podania Świadczeniodawcy informacji nieprawdziwych lub zatajenie informacji mających wpływ na prawidłowe wykonanie usługi Teleporady.
 11. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Świadczeniodawcy, takich jak awaria urządzeń lub systemów komunikacji lub brak dostępności lekarza, który miał udzielić Teleporady, Świadczeniodawca niezwłocznie uzgadnia z Pacjentem nowy termin Teleporady. W przypadku braku porozumienia co do nowego terminu udzielenia Teleporady, Świadczeniodawca zwraca uiszczoną opłatę w terminie 7 dni roboczych od złożenia przez Pacjenta ustnego oświadczenia o rezygnacji z Teleporady.
 12. Pacjent ponosi wyłączną odpowiedzialność za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie usługi Teleporady, wynikające z braku posiadania sprawnego urządzenia służącego do komunikacji z lekarzem.
 13. W przypadku odwołania Teleporady przez Świadczeniodawcę z innych niż wymienione w ust. 11 przyczyn, Świadczeniodawca zwraca Pacjentowi dokonaną płatność w ciągu 7 dni roboczych od dnia odwołania Teleporady na konto, z którego opłata została dokonana.
 14. W sytuacji odwołania przez Pacjenta Teleporady, Świadczeniodawca zwraca Pacjentowi dokonaną płatność na rachunek bankowy, z którego został dokonana opłata. Zwrot następuje w ciągu 7 dni roboczych od dnia odwołania Teleporady. W przypadku gdy przez Świadczeniodawcę zostały już poniesione koszty związane z organizacją Teleporady, kwota zwrotu uiszczonej opłaty zostanie pomniejszona o uzasadnione koszty poniesione przez Świadczeniodawcę.
 15. Porady udzielane są przez lekarza w rozumieniu Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 5 grudnia 1996 r. oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2020r.
 16. Podczas Teleporady lekarz może zgodnie ze wskazaniami wiedzy medycznej: udzielić porady medycznej, zinterpretować wynik badania, udzielić informacji o zaordynowanych lekach, wystawić e-receptę lub wystawić e-zwolnienie.
 17. Informacje przekazane przez Pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego w związku z realizacją usługi Teleporady zostaną włączone do indywidualnej dokumentacji medycznej Pacjenta.
 18. Czas trwania Teleporady wynika z harmonogramu pracy lekarza (interwału czasowego).

§3

Zasady korzystania z Teleporady

 1. Pacjent dokonuje rezerwacji terminu Teleporady poprzez rejestrację w ISPL Katarzyna Rybaczek Ginekolog – Położnik 19-300, pod numerem telefonu (87) 621-44-39, 515-472-474, bądź pod innym wskazanym przez Świadczeniodawcę numerem.
 2. Asystent medyczny w ISPL Katarzyna Rybaczek Ginekolog – Położnik, dokonuje identyfikacji Pacjenta poprzez podanie przez niego imienia, nazwiska, PESEL, adres e-mail oraz numeru telefonu.
 3. Po dokonaniu rezerwacji terminu Teleporady, Asystent medyczny w ISPL Katarzyna Rybaczek Ginekolog – Położnik, przesyła na podany przez Pacjenta adres e-mail informację o potwierdzeniu terminu wraz z Regulaminem oraz Klauzulą informacyjną dla Pacjenta oraz numer rachunku bankowego Świadczeniodawcy.
 4. Warunkiem skorzystania z Teleporady jest akceptacja niniejszego Regulaminu, która następuje poprzez dokonanie przez Pacjenta wpłaty zgodnej z Cennikiem ISPL Katarzyna Rybaczek Ginekolog – Położnik oraz przesłanie potwierdzenia dokonania płatności na numer rachunku bankowego Świadczeniodawcy: 85 1020 4724 0000 3902 0074 4136 , najpóźniej na 30 min. przed rozpoczęciem Teleporady. W tytule przelewu należy umieścić imię i nazwisko lekarza, w treści wiadomości imię i nazwisko Pacjenta z dopiskiem teleporada.
 5. Potwierdzenie płatności dostarczane jest na adres poczty elektronicznej Świadczeniodawcy: katarzynarybaczek@interia.pl
 6. Po akceptacji niniejszego Regulaminu i odbyciu Teleporady Pacjent otrzyma paragon fiskalny, który będzie włożony do „Karty pacjenta” lub na żądanie fakturę przesłaną na wskazany adres e-mail z zachowaniem technicznych środków ochrony danych osobowych.
 7. Pacjent zobowiązany jest w trakcie Teleporady do powstrzymania się od wypowiadania lub przesyłania treści powszechnie uchodzących za wulgarne, obraźliwe, naruszające dobra osobiste lekarza lub naruszające przepisy prawa. Naruszenie powyższego zapisu Regulaminu skutkować będzie przerwaniem Teleporady przez lekarza.

Miejsce realizacji Teleporady

Usługi objęte niniejszym Regulaminem realizowane są w gabinecie ISPL Katarzyna Rybaczek ul. Tuwima 26 lok 1

§4

Zakres świadczonych Teleporad

 1. Gabinet Ginekologiczny ISPL Katarzyna Rybaczek Ginekolog – Położnik 19-300 Ełk, ul. Tuwima 26 lok 1.

Nazwa Usługi:

Teleporada ( konsultacja ) – cena brutto : 100 zł ,

Wystawienie: E-Recepty, E-Zwolnienia – cena brutto : 50 zł

§ 5

Adres do korespondencji

Wszelkie pytania dotyczące udzielanych Teleporad prosimy kierować na adres e-mail: katarzynarybaczek@interia.pl  oraz na numery telefonu (87) 621-44-39, 515-472-474

§6

Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące Teleporady Pacjent powinien kierować na adres: katarzynarybaczek@interia.pl
 2. Treść reklamacji powinna zawierać:
 3. a) dane identyfikacyjne Pacjenta: imię nazwisko, adres e-mail, a w przypadku reklamacji składanej telefonicznie PESEL Pacjenta,
 4. b) określenie co jest przedmiotem reklamacji,
 5. c) datę zdarzenia, które wskazuje na niezgodne z Regulaminem zrealizowanie usługi Teleporady.
 6. Reklamacja zostanie rozpatrzona terminie 30 dni od daty jej otrzymania. O sposobie rozpatrzenia Pacjent zostanie poinformowany drogą elektroniczną lub telefonicznie w zależności od formy złożenia reklamacji niezwłocznie po jej rozpatrzeniu.

§7

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Pacjenta jest ISPL Katarzyna Rybaczek Ginekolog – Położnik 19-300 Ełk, ul. Tuwima 26 lok 1, Nip. 848-108-51-25, tel. 606 112 691, e-mail: k.rybaczek@interia.pl
 2. Dane osobowe Pacjentów są przetwarzane w celu udzielania oraz zarządzania usługami medycznymi. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych są dostępne na stanowisku rejestracji Gabinetu Ginekologicznego, 19-300 Ełk, Tuwima 26 lok 1

§8

Postanowienia końcowe

 1. O wszelkich zmianach warunków i zasad udzielania Teleporad, Pacjent zostanie powiadomiony z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem na podany przez Pacjenta
 2. Pacjent może odmówić akceptacji zmienionej treści Regulaminu. Odmowa akceptacji oznacza rezygnację z realizacji Teleporady.